Horizone Studio //
Ericpol Office Building

Profile overview All projects

The project will be located at the junction of Sienkiewicz and Tymienieckiego. The neighborhood has a neo-Renaissance palace Scheibler. The historic surroundings and supervision conservator challenge to bring to the workshop, which found its final treatment in the original features of the new building. Office building took the form of four-storey blocks with two wings connected by a glass link with the communication part and meeting rooms. Laboratory wanted to get the most favorable combination of features of the object with the environment. Hence the idea to green pierced her as it were in the building, visually linking the interior, thanks to the large glass surfaces. An additional element that integrates modern architecture office building with the past, the use of traditional baked bricks, produced in Danish Porcelain Manufactory Petersen. This element has meant that created a bridge between the visual standard Ericpol character and nature of nineteenth-century facades, Lodz factories. Widely used architectural concrete, which corresponds with the modern trends in architecture in use. On the facade are special blinds that will govern the sunlight and thus result in further energy savings.

The interior of the building is the sheer modernity. Partitions conference rooms made of glass, office have the opportunity hybrid ventilation, there is also intelligent cooling system with TABS termoaktywnymi ceilings. The building will use weather data to advance to react to changing weather conditions.

Ultimately, the building work will be 800 people. The basement will be a garage for 100 cars, technical rooms and parking for bicycles. Most important, however, is that, contrary to trends in office buildings, the object will not be overwhelmed dimensions and has all the characteristics of a human-friendly architecture, preserving modern and ecological construction standards. Currently, the subject is at the stage of completion, the estimated completion date in January of 2015.

Inwestycja będzie zlokalizowana u zbiegu ul. Sienkiewicza i Tymienieckiego. W sąsiedztwie znajduje się neorenesansowy pałacyk Scheiblerów. Zabytkowe otoczenie i nadzór konserwatora postawiły przed pracownią wyzwanie, które znalazło swój finał w oryginalnym potraktowaniu funkcji nowego budynku. Budynek biurowy przyjął formę czterokondygnacyjnej bryły z dwoma skrzydłami, połączonymi szklanym łącznikiem z częścią komunikacyjną i salami konferencyjnymi. Pracownia chciała uzyskać jak najdogodniejsze połączenie funkcji obiektu z otoczeniem. Stąd też koncepcja, by zieleń wbijała się niejako w budynek, łącząc się wizualnie z wnętrzem, dzięki dużym powierzchniom przeszklonym. Dodatkowym elementem, który scala nowoczesną architekturę biurowca z przeszłością, jest zastosowanie tradycyjnie wypalanej cegły, wyprodukowanej w duńskiej manufakturze Petersena. Ten element spowodował, że powstał pomost między wizualnym, standardowym charakterem firmy Ericpol i charakterem fasad XIX-wiecznych, łódzkich fabryk.  Zastosowano bardzo szeroko beton architektoniczny, co koresponduje ze współczesnymi trendami w architekturze użytkowej. Na elewacji zastosowano specjalne żaluzje, które będą regulować nasłonecznienie a tym samym spowodują dodatkową oszczędność energii.

Wnętrze budynku to już sama nowoczesność. Ściany działowe sal konferencyjnych wykonano ze szkła, biura mają możliwość wentylacji hybrydowej, występuje także inteligentny system chłodzenia ze stropami termoaktywnymi TABS. Budynek będzie korzystał z danych na temat pogody, by z wyprzedzeniem reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Docelowo w budynku pracować będzie 800 osób. W podpiwniczeniu znajdzie się garaż dla 100 samochodów, pomieszczenia techniczne i parking dla rowerów. Najważniejsze jest jednak to, że wbrew trendom w budownictwie biurowym, obiekt nie będzie przytłaczał gabarytami i posiada wszelkie cechy architektury przyjaznej człowiekowi, z zachowaniem współczesnych norm budowlanych i ekologicznych. Aktualnie obiekt znajduje się na etapie prac wykończeniowych, jego oddanie nastąpi już w styczniu 2015 roku.

 Galeria//Horizone Studio//Ericpol Office Building

+ There are no comments

Add yours